Case Studies

Bewezen in diverse bedrijfstakken, qua toepassingen en omvang is IQPS cloud innovatief en de next step in Building Management!

Case Studies

Bewezen in diverse bedrijfstakken, qua toepassingen en omvang is IQPS cloud innovatief en de next step in Building Management!

Case studies

Keer op keer heeft IQPS zijn veelzijdigheid en betrouwbaarheid bewezen in reële en uitdagende situaties. Lees over een aantal van de diverse toegepaste technologieën en toepassingen waar IQPS de standaard zet voor indoor positionering/ Smart platform en BMS cloud diensten.

Een Beacon is geen Tag

Een Beacon is geen Tag

Source | Quuppa Dit artikel beschrijft de belangrijkste verschillen tussen Beacons en Tags, die beiden vaak worden gebruikt voor locatiesystemen gebaseerd op Bluetooth®.  De Tags gebruiken vergelijkbare als, zijn voorganger, de Beacons maar zijn in feite heel...

Gebouwbeheer in de Cloud: De nieuwste generatie GBS

Gebouwbeheer in de Cloud: De nieuwste generatie GBS

Gebouwbeheersystemen maken de techniek in de gebouwen beheersbaar en toegankelijk voor een technische dienst, facilitair manager of gebouweigenaar. In de meeste gebouwen is het echter zo dat het gebouwbeheersysteem is geïnstalleerd op een simpele stand-alone PC ergens...

Geïnteresseerd?

IQPS Smartbuildings

De Wadi 1
3343 LK Hendrik-Ido-Ambacht

+31 (0)88-5001200

info@iqps-smartbuildings.nl

 

© IQPS Smartbuildings 2021    |    IQPS is een dochteronderneming van Persy Control Services BV.    |    Privacy Verklaring    |    Cookies

Tijdsregistratie

Plaats de basis van de tijdstempel in het kader van de tijdregistratie, de veiligheid of de installatie.

Zoek een locatie of faciliteit

Bekijk de dichtstbijzijnde beschikbare faciliteiten of speciale locaties (aandachtspunten).

Samenwerking

Vind uw collega, groep of persoon met een specifieke vaardigheid (bijvoorbeeld BHV). In een open en dynamische werkomgeving is het belangrijk om eenvoudig collega's, groepen of experts te vinden. Plan uw locatie en afhankelijk van uw dagelijkse planning.

Real-time locatie gebaseerde meldingen

Locatiegegevens stellen gebouwbeheerders en bedrijfsleiders ook in staat om real-time, locatie gebaseerde meldingen en waarschuwingen aan gebruikers van gebouwen te verstrekken: bijvoorbeeld het waarschuwen van mensen voor noodsituaties, het aanbieden van updates over vergaderingen of evenementen, het doen van gerichte personeelsmededelingen en het promoten van voedselaanbiedingen in cafetaria's en restaurants. Meldingsdiensten kunnen ook de andere kant op gaan - van medewerker tot gebouwbeheerder - zodat gebruikers servicetickets kunnen uitgeven of incidenten kunnen melden, allemaal met een tijd- en locatiestempel. En al deze diensten zullen altijd worden geleverd aan gebruikers op basis van hun eigen persoonlijke voorkeuren - met andere woorden, een opt-in model - om er zeker van te zijn dat de dienst volledig op maat is gemaakt en rekening houdend met persoonlijke keuzes en privacy.

Activa volgen en controleren

Real-time lokalisatietechnologie maakt het beduidend eenvoudiger om activa en apparatuur te lokaliseren en op te sporen, hetzij om de efficiëntie van het gebruik te verbeteren, hetzij om diefstal en verlies te voorkomen. Op basis van aanpasbare geo-fences kunnen individuele uitrustingsstukken worden beperkt tot bepaalde gebieden en worden ingesteld om waarschuwingen te geven aan het beveiligingssysteem of de service als een artikel een bepaald gebied verlaat. Voorbeelden hiervan zijn medische hulpmiddelen en mobiele apparatuur in ziekenhuizen, gereedschappen en machines op een fabrieksvloer en pallets en voertuigen in een magazijn. Sommige van de huidige technologieën voor lokalisatie binnenshuis stellen gebruikers in staat om deze activa te lokaliseren en op te sporen.

Delen van de huidige locatie

De binnenhuispositionering maakt locatiedeling en locatie van mensen mogelijk, of het nu gaat om medewerkers in een kantoor, bezoekers van een gebouw of patiënten in een ziekenhuisomgeving. Deze functie geeft ook waardevolle informatie aan gebouwbeheerders op locatie, zoals de beschikbaarheid van personeel voor bepaalde taken en het tonen van bewegingspatronen van mensen in het gebouw die nuttig zijn in noodsituaties.

Beschikbaarheid van ruimten en middelen

Het gebruiken van ruimten en middelen is één van de meest gebruikte redenen om indoor positioneringssystemen toe te passen in gebouwen, het stelt de gebouwbeheerder in staat te sturen op alle situaties en behoeften welke zich voordoen. Naast de mogelijkheid om beschikbare bureaus of spreekkamers te identificeren, kunnen smartphone apps mensen op het juiste moment naar de juiste plaats brengen en kan deze techniek geïntegreerd worden in systemen om ruimten te boeken.

Mobiele toegangscontrole

Voor beveiligingsmedewerkers en faciliteitenmanagers zijn levensvatbare fysieke beveiligingsoplossingen, waaronder toegangscontrole voor een steeds mobieler wordend personeel, van cruciaal belang. De technologie moet medewerkers helpen om in hun dagelijkse werkzaamheden te voldoen aan de beveiligingsstandaarden. Technologieën voor plaatsing binnenshuis ondersteunen de levering van wrijvingsloze, flexibele en gepersonaliseerde toegangscontroleconcepten voor werknemers en bezoekers via tags en/of gebruiksvriendelijke apps op mobiele apparaten.

Navigatie in gebouwen

Het bieden van navigatie en een manier om gebruikers in gebouwen te vinden is vaak tijdrovend en onderbreekt de activiteiten van het personeel. De navigatiefuncties van indoor positioneringsoplossingen helpen bezoekers van de campus en medewerkers die niet bekend zijn met de locatie om hun weg te vinden naar de plek waar ze moeten zijn, zonder andere gebruikers van het gebouw te onderbreken en verhogen tegelijkertijd de efficiëntie en tevredenheid van de bezoeker. Dit is met name waardevol in grote en complexe gebouwen zoals vergaderfaciliteiten, hotels, grote kantoren, ziekenhuizen en zelfs luchthavens.

Lichtregeling

Door gebruik te maken van uw exacte positionering zal het systeem zich automatisch aanpassen aan de hand van uw voor gedefinieerde stemmingsvoorinstellingen. De lichtsturing werkt in combinatie met kunstlicht en daglichtvoorzieningen en kan zelf bij een 100% adoptie van positiebepaling de traditionele aanwezigheid sensor doen laten vervallen.

Toegangscontrole

Het gebruik van ruimte en middelen is een van de belangrijkste kenmerken van indoor positioneringsoplossingen die gebouwbeheerders in staat stellen om middelen op te roepen of te sturen voor alle behoeften die zich voordoen. Naast de mogelijkheid om beschikbare kantoren of vergaderruimtes in een commercieel gebouw te identificeren, kunnen smartphone-apps mensen op het juiste moment naar de juiste plaats en op het juiste moment naar de juiste plaats leiden en kunnen ze worden geïntegreerd in de systemen voor het boeken van ruimtes.

Klimaatbeheersing

Door afhankelijk van uw positie in een gebouw het klimaat en de lichtintensiteit automatisch af te stemmen op uw vooraf ingestelde persoonlijke voorkeuren krijgt u het gevoel dat u als het ware in een comfort luchtbel zit. De installaties passen zich automatisch aan. Wanneer er meer collega’s zich in dezelfde klimaatzone bevinden, zal het systeem de verschillende voorkeuren middelen. Tevens is het mogelijk om in bijvoorbeeld kantoortuinen een stemfuncties te gebruiken waarbij de verstelling plaats vindt op basis van stemgedrag. Al deze instelling worden meegenomen in machine learning algoritmen om het systeem nog slimmer te maken en voorspellend kan gaan werken op basis van personen of aantallen mensen.

Access control

Viable physical security solutions, including access control for an increasingly mobile workforce, are critical for security officers and facility managers. Technology must help employees comply with security standards in their day-to-day operations. Indoor positioning technologies support the provision of frictionless, flexible, and personalized access control concepts for employees and visitors through tags and /or user-friendly apps on mobile devices.

Time registration

Position bases time stamping in for time registration, safety or facility purposes.

Collaboration

Find your favorite colleague or group. In a open and dynamic workspace it's important to find colleague’s, groups or experts easily. Plan your location and depending on your daily schedule.

Light control

Using your exact positioning the system will adjust automatically using your predefined mood presets. Lights control will work in combination with artificial light and daylight facilities.

Climate control

Using your positioning for a climate in a bubble the system will adjust automatically using you predefined mood presets. When more colleagues are in the same climate zone the system will use the average. In addition its possible to use the vote functionality (warm or cool my workplace) with machine learning algoritmen.

Find location or facility

View nearest available facilities resources or special locations (points of interest).

Real-time, location-based notifications

Location data also empowers building managers and business leaders to provide real-time, location-based notifications and alerts to building users: for example, alerting people of emergency situations, offering updates on meetings or events, making targeted staff announcements and promoting food offers in cafeterias and restaurants. Notification services can also go the other way – from employee to building manager – allowing users to issue service tickets or report incidents, all with a time and location stamp. And all of these services will always be provided to users based on their own personal preferences – in other words, an opt-in model – to ensure the service is fully customized as well as mindful of personal choices and privacy.

Asset tracking and monitoring

Real-time localization technology makes it significantly easier to locate and track assets and equipment, either to enhance efficiency of use or to avoid theft and loss. Based on customizable geo-fences, individual pieces of equipment can be limited to certain areas and set to issue alerts to the security system or service if an item leaves a particular area. Examples include medical devices and mobile equipment in hospitals, tools and machinery on a factory floor and pallets and vehicles in a warehouse. Some of today’s indoor localization technologies enable users to locate and track these assets.

Mobile access control

Viable physical security solutions, including access control for an increasingly mobile workforce, are critical for security officers and facility managers. Technology must help employees comply with security standards in their day-to-day operations. Indoor positioning technologies support the provision of frictionless, flexible, and personalized access control concepts for employees and visitors through tags and /or user-friendly apps on mobile devices.

Space and resource availability

Space and resource utilization is one of the key features of indoor positioning solutions that enables building managers to summon or direct resources for any needs that arise. As well as being able to identify available offices or meeting rooms in a commercial building, smartphone apps can direct individuals to the right place at the right time and can be integrated into room booking systems.

Sharing of current location

Indoor positioning enables location sharing and location of people, whether they’re employees in an office, visitors to a building, or patients in a hospital environment. This function also provides valuable information to building managers on location, such as availability of staff for particular tasks and showing movement patterns of people in the building that will be helpful during emergency situations.

Indoor navigation

Providing navigation and a way to find users in buildings is often time-consuming and interrupts staff operations. The navigational functions of indoor positioning solutions help campus visitors and employees unfamiliar with the site to find their way to where they need to be without interrupting other building users, while also increasing the efficiency and satisfaction of the visitor. This is especially valuable in large and complex buildings like conference facilities, hotels, large offices, hospitals and even airports.